Własność intelektualna

Na niniejszej stronie znajdą Państwo interesujące artykuły dotyczące wielu kwestii związanych z ochroną własności intelektualnej, w szczególności poruszające aktualne zagadnienia prawne rozstrzygane w najnowszym orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Wszelkie publikacje dotyczące tego tematu znajdują się w Dziale Własności Intelektualnej.

Co to jest własność intelektualna?

Własność intelektualna (Intellectual Property) dotyczy różnych wytworów umysłu (dóbr niematerialnych), takich jak: wynalazki; dzieła literackie i artystyczne; projekty; oraz symbole, nazwy i obrazy używane w handlu.

Wytwory te chronione są prawnie zarówno na poziomie krajowym, europejskim, jak i międzynarodowym.

Własność intelektualna określa i chroni ludzkie innowacje i dzieła.

  • Znaki towarowe pozwalają klientom zidentyfikować źródło pochodzenia produktów.
  • Wzory odnoszą się do wyglądu produktów.
  • Prawa autorskie dotyczą działalności artystycznej, np. książek, muzyki, obrazów, rzeźb i filmów.
  • Patenty chronią wynalazki techniczne we wszystkich dziedzinach technologii.

Prawo własności przemysłowej zajmuje się istotną częścią ww. dóbr niematerialnych, a mianowicie dóbr wykorzystywanych w działalności gospodarczej. Ochrona polega na przyznaniu określonych praw właścicielom tych dóbr w postaci patentów oraz dodatkowych praw ochronnych na wynalazki, praw ochronnych na wzory użytkowe i znaki towarowe, a także praw z rejestracji na wzory przemysłowe, topografie układów scalonych oraz oznaczenia geograficzne.

Prawo autorskie zajmuje się ochroną utworów, stanowiących każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia.

Własność intelektualna wynagradza innowatorów za ich wysiłek, przyznając im przez pewien okres czasu korzyści finansowe, a także pozwala innym korzystać z ich osiągnięć. System prawa własności intelektualnej stara się zbudować równowagę pomiędzy interesami innowatorów a interesem publicznym, zapewniając warunki techniczne i prawne, w których kreatywność i innowacja mogą swobodnie się rozwijać.